Spring til indhold

Handelsbetingelser / Terms of conditions (see below)

Herunder finder du handelsbetingelser/handelsvilkår for brugen af hjemmesiden/websitet www.stelvio.dk. Denne hjemmeside er ikke en webshop, man kan ikke handle bilerne direkte fra hjemmesiden. Hjemmesiden er udelukkende et udstillingsvindue der anvendes som et markedsføringsværktøj for at udstille og præsentere de biler og andre varer, som virksomheden Stelvio Automobili udbyder.

Virksomhedsoplysninger

Hjemmesiden www.stelvio.dk er ejet af Stelvio Automobili (Stelvio Aps) som er hjemmehørende på adressen Måløv Værkstedsby 93, 2760 Måløv.

CVR nummer 32670091

Telefon 3212 0380

Email info@stelvio.dk

Betaling, pris og levering

De angivne priser er oplyst i danske kroner (DKK). Da biler (herunder veteranbiler og investeringsbiler) kan være med eller uden dansk registreringsafgift, oplyses dette individuelt ved hver bils beskrivelse. Er du i tvivl eller er teksten ikke specifik bedes du rette henvendelse til os for at få det præciseret. Som udgangspunkt – og hvis ikke andet er angivet – er prisen uden løftbar moms, idet bilerne er brugte og har været privat indregistreret. Er der i sjældne tilfælde mulighed for at løfte momsen er dette oplyst specifikt for bilen. Der opkræves ikke leveringsomkostninger, disse er inkluderet i den oplyste pris. Skal en bil (vare) leveres eller fragtes skal dette aftales separat og er ikke en del af selve bilhandlen. Stelvio Automobili kan tilbyde sin assistance til køber for dette. Før en bil kan betragtes som købt og ejerskab kan overgå til ny ejer (kunden) skal fuld betaling være tilgået Stelvio Automobili – hvis ikke andet er aftalt i den enkelte handel. Al betaling skal ske som bank overførsel til Stelvio Automobilis bankkonto.

Fortrydelses og returret

Når du køber en bil hos Stelvio Automobili har du mulighed for at se, prøve og inspicere bilen inden køb. Du er også velkommen til at medbringe en tredje part der på dine vegne gennemgår bilen for dig, og som du kan rådføre dig med. Det kan også aftales at bilen du er interesseret i bliver gennemgået hos en ekstern tredje part, omstændigheder her omkring aftales individuelt. Har du ikke selv mulighed eller kompetence til at gennemgå en bil selv, kan Stelvio Automobili også hjælpe med at lade en uvildig gennemgå den for dig. Kontakt os for at aftale nærmere. Når en handel er indgået ved underskrivning af individuel handelsaftale og efterfølgende afhentning af bil (sidestillet med evt. afhentning af fragt/shipping firma) anses handlen for endeligt gennemført. Der er ikke returret eller fortrydelsesret på køb af veteranbil, klassisk bil eller brugt bil. Bilen leveres i den stand som den forefindes og som den er beskrevet på www.stelvio.dk. Såfremt kunden ønsker ændringer til bilen skal disse være aftalt i den indgåede handelsaftale.

Reklamation

I Danmark skal der ydes to års reklamationsret ved køb ifølge købeloven til kunden. Der skal ikke ydes garanti, dette kan tilvælges efter aftale. Reklamationsretten gælder for fejl og mangler på tidspunktet for handlens indgåelse. Påpegede fejl og mangler der er gennemgået mellem køber og sælger og accepteret af køber ved handlens indgåelse kan der ikke reklameres over. Detsamme gælder mangler ved en bil som er beskrevet eller blevet oplyst i bilens annoncering eller ved gennemgang inden handlen gennemføres. Der kan være tilfælde i betragtning af at en del af de handlede biler kan være over 30 år gamle at visse detaljer eller funktioner ikke længere er at finde i bilen. Der er ikke tale om nye varer med en ensartet fremstilling eller konfiguration. Der er tale om brugte varer der bærer tegn af tidens brug, og herunder kan visse dele eller funktioner været ændret eller borttaget. Ønsker man at reklamere skal køber indledningsvis tage kontakt til Stelvio Automobili for at få udbedret reklamationen.

Indsigelser

Klager skal rettes til Stelvio Automobili via e-mail som oplyst ovenfor. Der skal gøres rede for hvad køber reklamerer over, herunder med behørig dokumentation. I tilfælde af uenighed omkring en reklamation kan køber kontakte Forbrugerklagenævnet eller anden relevant organisation. Enhver juridisk tvist skal indbringes for de danske domstole med Stelvio Automobili’s hjemting som værneting og afgøres efter dansk ret.

Persondata

Stelvio Automobili er omfattet af de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger (persondata). Enhver behandling sker derfor i overensstemmelse med de nævnte regler, herunder principperne for behandling af persondata. Persondata videregives alene til offentlige myndigheder eller private i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde lovkrav, eller hvis det er nødvendigt for at gennemføre foranstaltninger på købers/sælgere vegne, som ligger inden for det oplyste formål.

Billedmateriale

Alle foto der anvendes på www.stelvio.dk er ejet af Stelvio Automobili. Der praktiseres ophavsret til disse, og ingen brug må finde sted uden forudgående accept fra Stelvio Automobili.

In English:

Below you will find the terms of condition for the use on www.stelvio.dk. The website is not a web-shop, you cannot purchase the products/cars directly on the site. The website is a virtual showroom and marketing tool, used in order to present the products/cars avaible for sale at Stelvio Automobili.

Company information

The website www.stelvio.dk is owned and run by Stelvio Automobili (Stelvio Aps) with legal address at Maaloev Vaerkstedsby 93, DK-2760 Maaloev, Denmark.

VAT number DK32670091

Telephone (+45) 3212 0380

E-mail info@stelvio.dk

Payment, pricing and delivery

The announced prices are in Danish Kroner (DKK) or Euro. Some cars can be with local Danish car tax, which can be deducted at export. Normally the price given in Euro is already
compensated for this lift of local tax, ie the price is the actual export price in Euro. Local Danish VAT is included in the price if the car has Danish title and registration. This however does not mean that the VAT lift removable, since most cars have been privately owned before. In special cases the VAT is deductible, and in such cases this information is given in the product/cars description. If a buyer is not able to collect the car from the premises of Stelvio Automobili,
Stelvio Automobili can help and support the buyer in organizing delivery and transport. This is not part of the trade itself, and must be individually agreed upon in every case. Before a product/car can be considered sold, the full payment must have been received to the bank account of Stelvio Automobili as given in the sales contract.

Sales contract fulfillment, definition of product

When you buy a car at Stelvio Automobili, you have the possibility to see, try and evaluate the car before purchase. In case the buyer does not have the option to inspect the car
himself, we recommend to engage a third party to do this prior to purchase. Stelvio Automobili will support you if required to get in contact with such a service provider. After signing of the sales contract and collecting of the product/car the sales agreement is considered fulfilled. All fulfilled deals are final and cannot be reversed. If a buyer need or want any changes to the
product/car in question, this must be agreed upon before collection takes place and defined in the sales contract. All product/cars are sold according to the description as found onwww.stelvio.dk

Warranty and claims

For Danish customers the local Danish consumer law applies. For international
customers this law is not applicable. If a buyer observes an error or fault with the car, or in case the product/car description has not been correct, the buyer must present this to Stelvio Automobili. In case the product/car needs repair or alternation the product/car must be handed in to Stelvio Automobili for correction. Stelvio Automobili offers no warranty on used products unless other has been agreed upon individually.

Objections

Any complaint must be directed to Stelvio Automobili within 14 days after collection has been done of the product/car. The complaint must be in writing with proper documentation, and sent by e-mail. In case of disagreement about a complaint, the buyer can contact the Danish Consumer Complaints Board or another relevant organization. Any legal dispute must be brought to the Danish courts with Stelvio Automobili’s home court as the place of jurisdiction, and handled according to Danish law.

Individual and personal data

Stelvio Automobili is acting accordingly by the Danish regulations in force at any times on the processing of personal data. Any processing therefore takes place in accordance with the aforementioned rules, including the principles for processing personal data. Personal data is only passed on to public authorities or private individuals to the extent that it is necessary to fulfill legal requirements, or if it is necessary to carry out measures on behalf of the buyer/seller, which is within the stated purpose.

Product descriptions and photographs

All photographs/pictures and descriptions are the property of Stelvio Automobili, and must not be copied or used in other material without prior acceptance from Stelvio Automobili. The product descriptions are made as correct as possible, considering the age of the product/car some details may be unknowingly omitted.